ट्रेन रनिंग स्टेटस

31632 रानाघाट सियाल्दा लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
7:25 pm
रानाघाट जंक्शन
7:29 pm
7:30 pm
पय्रादंगा
7:34 pm
7:35 pm
चकदह
7:37 pm
7:38 pm
पल्परा
7:40 pm
7:41 pm
सिमुराली
7:44 pm
7:45 pm
मदनपुर
7:49 pm
7:50 pm
कल्याणी जंक्शन
7:52 pm
7:53 pm
कंचरापाडा
7:55 pm
7:56 pm
हलिसहर
8:06 pm
8:07 pm
नईहटी जंक्शन
8:11 pm
8:12 pm
कन्किनारा
8:14 pm
8:15 pm
जगदाल
8:17 pm
8:18 pm
श्यामनगर
8:21 pm
8:22 pm
इच्छापुर
8:24 pm
8:25 pm
पलता
8:31 pm
8:32 pm
बेरकपुर
8:35 pm
8:36 pm
तितागढ़
8:38 pm
8:39 pm
खर्दहा
8:42 pm
8:43 pm
सोदपुर
8:45 pm
8:46 pm
अगरपाडा
8:48 pm
8:49 pm
बेलघरिया
8:54 pm
8:55 pm
दमदम जंक्शन
8:59 pm
9:00 pm
बिधाननगर रोड
9:15 pm
 
सियाल्दा
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)