ट्रेन रनिंग स्टेटस

31830 कृष्णा नगर सिटी सियाल्दा लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
3:20 pm
कृष्णानगर सिटी जंक्शन
3:23 pm
3:24 pm
जलाल खली
3:27 pm
3:28 pm
बद्कुल्ला
3:32 pm
3:33 pm
तहेरपुर
3:35 pm
3:36 pm
बीरनगर
3:39 pm
3:40 pm
कलिनारायणपुर जंक्शन
3:51 pm
3:52 pm
रानाघाट जंक्शन
3:56 pm
3:57 pm
पय्रादंगा
4:01 pm
4:02 pm
चकदह
4:04 pm
4:05 pm
पल्परा
4:07 pm
4:08 pm
सिमुराली
4:11 pm
4:12 pm
मदनपुर
4:16 pm
4:17 pm
कल्याणी जंक्शन
4:19 pm
4:20 pm
कंचरापाडा
4:22 pm
4:23 pm
हलिसहर
4:29 pm
4:30 pm
नईहटी जंक्शन
4:34 pm
4:35 pm
कन्किनारा
4:39 pm
4:40 pm
श्यामनगर
4:43 pm
4:44 pm
इच्छापुर
4:46 pm
4:47 pm
पलता
4:49 pm
4:50 pm
बेरकपुर
4:52 pm
4:53 pm
तितागढ़
4:55 pm
4:56 pm
खर्दहा
5:00 pm
5:01 pm
सोदपुर
5:03 pm
5:04 pm
अगरपाडा
5:06 pm
5:07 pm
बेलघरिया
5:12 pm
5:13 pm
दमदम जंक्शन
5:16 pm
5:17 pm
बिधाननगर रोड
5:37 pm
 
सियाल्दा
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)