ट्रेन रनिंग स्टेटस

31834 कृष्णा नगर सिटी सियाल्दा लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
6:32 pm
कृष्णानगर सिटी जंक्शन
6:35 pm
6:36 pm
जलाल खली
6:40 pm
6:41 pm
बद्कुल्ला
6:45 pm
6:46 pm
तहेरपुर
6:48 pm
6:49 pm
बीरनगर
6:57 pm
6:58 pm
कलिनारायणपुर जंक्शन
7:10 pm
7:11 pm
रानाघाट जंक्शन
7:15 pm
7:16 pm
पय्रादंगा
7:21 pm
7:22 pm
चकदह
7:24 pm
7:25 pm
पल्परा
7:27 pm
7:28 pm
सिमुराली
7:31 pm
7:32 pm
मदनपुर
7:36 pm
7:37 pm
कल्याणी जंक्शन
7:39 pm
7:40 pm
कंचरापाडा
7:41 pm
7:42 pm
हलिसहर
7:54 pm
7:55 pm
नईहटी जंक्शन
7:58 pm
7:59 pm
कन्किनारा
8:03 pm
8:04 pm
श्यामनगर
8:07 pm
8:08 pm
इच्छापुर
8:11 pm
8:12 pm
पलता
8:14 pm
8:15 pm
बेरकपुर
8:19 pm
8:20 pm
तितागढ़
8:22 pm
8:23 pm
खर्दहा
8:26 pm
8:27 pm
सोदपुर
8:29 pm
8:30 pm
अगरपाडा
8:32 pm
8:33 pm
बेलघरिया
8:38 pm
8:39 pm
दमदम जंक्शन
8:58 pm
 
सियाल्दा