ट्रेन रनिंग स्टेटस

31836 कृष्णा नगर सिटी सियाल्दा लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
7:24 pm
कृष्णानगर सिटी जंक्शन
7:30 pm
7:31 pm
बद्कुल्ला
7:35 pm
7:36 pm
तहेरपुर
7:38 pm
7:39 pm
बीरनगर
7:42 pm
7:43 pm
कलिनारायणपुर जंक्शन
7:56 pm
7:57 pm
रानाघाट जंक्शन
8:01 pm
8:02 pm
पय्रादंगा
8:06 pm
8:07 pm
चकदह
8:10 pm
8:11 pm
पल्परा
8:12 pm
8:13 pm
सिमुराली
8:16 pm
8:17 pm
मदनपुर
8:21 pm
8:22 pm
कल्याणी जंक्शन
8:24 pm
8:25 pm
कंचरापाडा
8:29 pm
8:30 pm
हलिसहर
8:39 pm
8:40 pm
नईहटी जंक्शन
8:49 pm
8:50 pm
श्यामनगर
8:54 pm
8:55 pm
पलता
9:00 pm
9:01 pm
बेरकपुर
9:04 pm
9:05 pm
तितागढ़
9:07 pm
9:08 pm
खर्दहा
9:11 pm
9:12 pm
सोदपुर
9:14 pm
9:15 pm
अगरपाडा
9:17 pm
9:18 pm
बेलघरिया
9:23 pm
9:24 pm
दमदम जंक्शन
9:27 pm
9:28 pm
बिधाननगर रोड
9:43 pm
 
सियाल्दा
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)