ट्रेन रनिंग स्टेटस

31922 गेदे सियाल्दा लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
2:02 pm
गेदे
2:04 pm
2:05 pm
हरिश् नगर हॉल्ट
2:08 pm
2:10 pm
बानपुर
2:15 pm
2:16 pm
मझ्डिया
2:20 pm
2:21 pm
तारक नगर हॉल्ट
2:23 pm
2:24 pm
मयूरहाट हॉल्ट
2:28 pm
2:30 pm
बगुला
2:32 pm
2:33 pm
भयना हॉल्ट
2:36 pm
2:37 pm
बहिर्गाछी हॉल्ट
2:41 pm
2:43 pm
अरंघता
2:45 pm
2:46 pm
पंच्बेरिया
2:47 pm
2:48 pm
बन्किम् नगर हॉल्ट
3:02 pm
3:03 pm
रानाघाट जंक्शन
3:08 pm
3:09 pm
पय्रादंगा
3:14 pm
3:15 pm
चकदह
3:18 pm
3:19 pm
पल्परा
3:22 pm
3:23 pm
सिमुराली
3:28 pm
3:32 pm
मदनपुर
3:37 pm
3:38 pm
कल्याणी जंक्शन
3:41 pm
3:42 pm
कंचरापाडा
3:44 pm
3:45 pm
हलिसहर
3:53 pm
3:54 pm
नईहटी जंक्शन
3:58 pm
3:59 pm
कन्किनारा
4:01 pm
4:02 pm
जगदाल
4:04 pm
4:05 pm
श्यामनगर
4:08 pm
4:09 pm
इच्छापुर
4:11 pm
4:12 pm
पलता
4:15 pm
4:16 pm
बेरकपुर
4:18 pm
4:19 pm
तितागढ़
4:21 pm
4:22 pm
खर्दहा
4:25 pm
4:26 pm
सोदपुर
4:28 pm
4:29 pm
अगरपाडा
4:31 pm
4:32 pm
बेलघरिया
4:37 pm
4:38 pm
दमदम जंक्शन
4:41 pm
4:42 pm
बिधाननगर रोड
4:58 pm
 
सियाल्दा
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)