ट्रेन रनिंग स्टेटस

31927 सियाल्दा गेदे लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
8:32 pm
सियाल्दा
8:38 pm
8:39 pm
बिधाननगर रोड
8:42 pm
8:43 pm
दमदम जंक्शन
8:47 pm
8:48 pm
बेलघरिया
8:50 pm
8:51 pm
अगरपाडा
8:53 pm
8:54 pm
सोदपुर
8:57 pm
8:58 pm
खर्दहा
9:00 pm
9:01 pm
तितागढ़
9:06 pm
9:07 pm
बेरकपुर
9:10 pm
9:11 pm
पलता
9:13 pm
9:14 pm
इच्छापुर
9:17 pm
9:18 pm
श्यामनगर
9:21 pm
9:22 pm
जगदाल
9:27 pm
9:28 pm
कन्किनारा
9:34 pm
9:35 pm
नईहटी जंक्शन
9:39 pm
9:40 pm
हलिसहर
9:43 pm
9:44 pm
कंचरापाडा
9:47 pm
9:48 pm
कल्याणी जंक्शन
9:52 pm
9:53 pm
मदनपुर
9:56 pm
9:57 pm
सिमुराली
9:59 pm
10:00 pm
पल्परा
10:02 pm
10:03 pm
चकदह
10:14 pm
10:15 pm
पय्रादंगा
10:23 pm
10:24 pm
रानाघाट जंक्शन
10:28 pm
10:29 pm
बन्किम् नगर हॉल्ट
10:30 pm
10:31 pm
पंच्बेरिया
10:33 pm
10:34 pm
अरंघता
10:37 pm
10:38 pm
बहिर्गाछी हॉल्ट
10:42 pm
10:43 pm
भयना हॉल्ट
10:46 pm
10:47 pm
बगुला
10:50 pm
10:51 pm
मयूरहाट हॉल्ट
10:51 pm
10:52 pm
तारक नगर हॉल्ट
10:57 pm
10:58 pm
मझ्डिया
11:02 pm
11:03 pm
बानपुर
11:05 pm
11:06 pm
हरिश् नगर हॉल्ट
11:20 pm
 
गेदे
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)