ट्रेन रनिंग स्टेटस

32245 सियाल्दा दनकुनी लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
7:07 pm
सियाल्दा
7:14 pm
7:15 pm
बिधाननगर रोड
7:18 pm
7:19 pm
दमदम जंक्शन
7:23 pm
7:24 pm
बारानगर रोड
7:26 pm
7:27 pm
दक्षिणशेवर
7:30 pm
7:31 pm
बाली घाट
7:32 pm
7:33 pm
बाली हॉल्ट
7:36 pm
7:37 pm
राजचन्द्रपुर
7:50 pm
 
दनकुनी
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)