ट्रेन रनिंग स्टेटस

32247 सियाल्दा दनकुनी लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
9:34 pm
सियाल्दा
9:40 pm
9:41 pm
बिधाननगर रोड
9:44 pm
9:45 pm
दमदम जंक्शन
9:49 pm
9:50 pm
बारानगर रोड
9:52 pm
9:53 pm
दक्षिणशेवर
9:56 pm
9:57 pm
बाली घाट
9:58 pm
9:59 pm
बाली हॉल्ट
10:02 pm
10:03 pm
राजचन्द्रपुर
10:17 pm
 
दनकुनी
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)