ट्रेन रनिंग स्टेटस
रूटलाइवसीटेंकिराया

33529 सियाल्दा हसनाबाद फास्ट रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
6:02 pm
सियाल्दा
6:08 pm
6:09 pm
बिधाननगर रोड
6:12 pm
6:13 pm
दमदम जंक्शन
6:18 pm
6:19 pm
दमदम कंतोंमेंट
6:23 pm
6:24 pm
बिरति
6:31 pm
6:32 pm
मध्यमग्राम
6:40 pm
6:42 pm
बरसात जंक्शन
6:48 pm
6:49 pm
कज़िपारा हॉल्ट
6:51 pm
6:52 pm
करा कदम्बगाची
6:54 pm
6:55 pm
बहिरा कालीबारी
6:59 pm
7:00 pm
सोंदालिया
7:04 pm
7:05 pm
बेलिअघता रोड
7:08 pm
7:09 pm
लाबुताला हॉल्ट
7:11 pm
7:12 pm
भासिला
7:16 pm
7:17 pm
हरुआ रोड
7:20 pm
7:21 pm
कंकर मिर्ज़ानगर
7:25 pm
7:26 pm
मालतीपुर
7:29 pm
7:30 pm
घोररस घोना हॉल्ट
7:32 pm
7:33 pm
चम्पपुकुर
7:37 pm
7:38 pm
भ्याबला
7:40 pm
7:41 pm
बसिर्हत
7:44 pm
7:45 pm
मतनिया अनंतपुर
7:50 pm
7:51 pm
मध्यमपुर
7:54 pm
7:55 pm
निम्दानरी
7:57 pm
7:58 pm
ताकि रोड
8:07 pm
 
हसनाबाद जंक्शन