ट्रेन रनिंग स्टेटस

33534 हसनाबाद सियाल्दा लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
5:50 pm
हसनाबाद जंक्शन
5:51 pm
5:52 pm
ताकि रोड
5:54 pm
5:55 pm
निम्दानरी
5:57 pm
5:58 pm
मध्यमपुर
5:59 pm
6:00 pm
मतनिया अनंतपुर
6:04 pm
6:05 pm
बसिर्हत
6:11 pm
6:12 pm
भ्याबला
6:17 pm
6:18 pm
चम्पपुकुर
6:21 pm
6:22 pm
घोररस घोना हॉल्ट
6:23 pm
6:24 pm
मालतीपुर
6:29 pm
6:30 pm
कंकर मिर्ज़ानगर
6:32 pm
6:33 pm
हरुआ रोड
6:36 pm
6:37 pm
भासिला
6:40 pm
6:41 pm
लाबुताला हॉल्ट
6:42 pm
6:43 pm
बेलिअघता रोड
6:47 pm
6:48 pm
सोंदालिया
6:51 pm
6:52 pm
बहिरा कालीबारी
6:54 pm
6:55 pm
करा कदम्बगाची
6:57 pm
6:58 pm
कज़िपारा हॉल्ट
7:13 pm
7:15 pm
बरसात जंक्शन
7:20 pm
7:21 pm
मध्यमग्राम
7:27 pm
7:28 pm
बिरति
7:32 pm
7:33 pm
दमदम कंतोंमेंट
7:38 pm
7:39 pm
दमदम जंक्शन
7:43 pm
7:44 pm
बिधाननगर रोड
7:57 pm
 
सियाल्दा
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)