ट्रेन रनिंग स्टेटस

33536 हसनाबाद सियाल्दा लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
6:55 pm
हसनाबाद जंक्शन
6:56 pm
6:57 pm
ताकि रोड
6:59 pm
7:00 pm
निम्दानरी
7:02 pm
7:03 pm
मध्यमपुर
7:06 pm
7:07 pm
मतनिया अनंतपुर
7:07 pm
7:08 pm
बसिर्हत
7:10 pm
7:11 pm
भ्याबला
7:17 pm
7:18 pm
चम्पपुकुर
7:21 pm
7:22 pm
घोररस घोना हॉल्ट
7:26 pm
7:27 pm
मालतीपुर
7:31 pm
7:32 pm
कंकर मिर्ज़ानगर
7:35 pm
7:36 pm
हरुआ रोड
7:38 pm
7:39 pm
भासिला
7:42 pm
7:43 pm
लाबुताला हॉल्ट
7:45 pm
7:46 pm
बेलिअघता रोड
7:53 pm
7:54 pm
सोंदालिया
7:57 pm
7:58 pm
बहिरा कालीबारी
8:00 pm
8:01 pm
करा कदम्बगाची
8:02 pm
8:03 pm
कज़िपारा हॉल्ट
8:15 pm
8:16 pm
बरसात जंक्शन
8:19 pm
8:20 pm
हृदयपुर
8:22 pm
8:23 pm
मध्यमग्राम
8:25 pm
8:26 pm
न्यू बैरकपुर
8:28 pm
8:29 pm
बिशरपाड़ा कोडलिया
8:31 pm
8:32 pm
बिरति
8:34 pm
8:35 pm
दुर्गानगर
8:37 pm
8:38 pm
दमदम कंतोंमेंट
8:46 pm
8:47 pm
दमदम जंक्शन
8:51 pm
8:52 pm
बिधाननगर रोड
9:10 pm
 
सियाल्दा
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)