ट्रेन रनिंग स्टेटस

33836 बनगांव रानाघाट लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
2:12 pm
बनगांव जंक्शन
2:20 pm
2:21 pm
चंद्पारा
2:24 pm
2:25 pm
ठाकुर नगर
2:29 pm
2:30 pm
गोबर्दंगा
2:33 pm
2:34 pm
मछालान्दापुर
2:38 pm
2:39 pm
संहति
2:44 pm
2:45 pm
हाब्रा
2:48 pm
2:49 pm
अशोकनगर रोड
2:52 pm
2:53 pm
गुमा
2:56 pm
2:57 pm
बीरा
3:00 pm
3:01 pm
दत्तापुकुर
3:04 pm
3:05 pm
बमंगाच्ची
3:13 pm
3:14 pm
बरसात जंक्शन
3:16 pm
3:17 pm
हृदयपुर
3:19 pm
3:20 pm
मध्यमग्राम
3:22 pm
3:23 pm
न्यू बैरकपुर
3:25 pm
3:26 pm
बिशरपाड़ा कोडलिया
3:28 pm
3:29 pm
बिरति
3:31 pm
3:32 pm
दुर्गानगर
3:34 pm
3:35 pm
दमदम कंतोंमेंट
3:41 pm
3:42 pm
दमदम जंक्शन
3:45 pm
3:46 pm
बिधाननगर रोड
4:05 pm
 
सियाल्दा
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)