ट्रेन रनिंग स्टेटस

33848 बनगांव रानाघाट लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
6:28 pm
बनगांव जंक्शन
6:32 pm
6:33 pm
बिभूति भूषण हॉल्ट
6:37 pm
6:38 pm
चंद्पारा
6:41 pm
6:42 pm
ठाकुर नगर
6:46 pm
6:47 pm
गोबर्दंगा
6:50 pm
6:51 pm
मछालान्दापुर
6:55 pm
6:56 pm
संहति
7:01 pm
7:02 pm
हाब्रा
7:05 pm
7:06 pm
अशोकनगर रोड
7:09 pm
7:10 pm
गुमा
7:13 pm
7:14 pm
बीरा
7:17 pm
7:18 pm
दत्तापुकुर
7:21 pm
7:22 pm
बमंगाच्ची
7:33 pm
7:34 pm
बरसात जंक्शन
7:36 pm
7:37 pm
हृदयपुर
7:39 pm
7:40 pm
मध्यमग्राम
7:42 pm
7:43 pm
न्यू बैरकपुर
7:45 pm
7:46 pm
बिशरपाड़ा कोडलिया
7:48 pm
7:49 pm
बिरति
7:51 pm
7:52 pm
दुर्गानगर
7:54 pm
7:55 pm
दमदम कंतोंमेंट
8:04 pm
8:05 pm
दमदम जंक्शन
8:08 pm
8:09 pm
बिधाननगर रोड
8:25 pm
 
सियाल्दा
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)