ट्रेन रनिंग स्टेटस

33850 बनगांव रानाघाट लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
6:57 pm
बनगांव जंक्शन
7:05 pm
7:06 pm
चंद्पारा
7:09 pm
7:10 pm
ठाकुर नगर
7:14 pm
7:15 pm
गोबर्दंगा
7:18 pm
7:19 pm
मछालान्दापुर
7:23 pm
7:24 pm
संहति
7:29 pm
7:30 pm
हाब्रा
7:33 pm
7:34 pm
अशोकनगर रोड
7:37 pm
7:38 pm
गुमा
7:41 pm
7:42 pm
बीरा
7:45 pm
7:46 pm
दत्तापुकुर
7:49 pm
7:50 pm
बमंगाच्ची
8:05 pm
8:06 pm
बरसात जंक्शन
8:08 pm
8:09 pm
हृदयपुर
8:11 pm
8:12 pm
मध्यमग्राम
8:14 pm
8:15 pm
न्यू बैरकपुर
8:17 pm
8:18 pm
बिशरपाड़ा कोडलिया
8:20 pm
8:21 pm
बिरति
8:23 pm
8:24 pm
दुर्गानगर
8:26 pm
8:27 pm
दमदम कंतोंमेंट
8:33 pm
8:34 pm
दमदम जंक्शन
8:37 pm
8:38 pm
बिधाननगर रोड
8:53 pm
 
सियाल्दा
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)