ट्रेन रनिंग स्टेटस

34747 लक्ष्मिकंतापुर सियाल्दा लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
6:38 pm
लक्ष्मिकंतापुर
6:40 pm
6:41 pm
मधाब्पुर हॉल्ट
6:45 pm
6:46 pm
मथुरापुर रोड
6:50 pm
6:51 pm
जयनगर मजिलपुर हॉल्ट
6:56 pm
6:57 pm
बहरू
6:59 pm
7:00 pm
दक्षिण बरसात
7:03 pm
7:04 pm
होगला हॉल्ट
7:06 pm
7:07 pm
गोचारण
7:09 pm
7:10 pm
सुर्जयापुर
7:12 pm
7:13 pm
धप्धापी
7:16 pm
7:17 pm
शासन रोड
7:30 pm
7:31 pm
बरुइपुर जंक्शन
7:33 pm
7:34 pm
मलिकपुर
7:36 pm
7:37 pm
सुभास ग्राम
7:42 pm
7:43 pm
सोनारपुर जंक्शन
7:44 pm
7:45 pm
नरेन्द्रपुर
7:46 pm
7:47 pm
गरिया
7:48 pm
7:49 pm
न्यू गरिया
7:51 pm
7:52 pm
बाघा जतिन
7:54 pm
7:55 pm
जादबपुर
7:57 pm
7:58 pm
ढकुरिया
8:02 pm
8:03 pm
बालीगंज जंक्शन
8:05 pm
8:06 pm
पार्क सर्कस
8:17 pm
 
सियाल्दा