ट्रेन रनिंग स्टेटस

37748 कटवा बनदेल लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
1:00 pm
कटवा जंक्शन
1:07 pm
1:08 pm
डैनहत
1:10 pm
1:11 pm
सहेब्ताला
1:13 pm
1:14 pm
अग्रद्विप
1:19 pm
1:20 pm
पातुली
1:24 pm
1:25 pm
बेलेर्हत
1:27 pm
1:28 pm
लक्ष्मीपुर
1:30 pm
1:31 pm
मेर्ताला पहलेय हॉल्ट
1:34 pm
1:35 pm
पुर्बस्तली
1:37 pm
1:38 pm
भंदार्तिकुरी
1:40 pm
1:41 pm
बिस्नुप्रिया
1:43 pm
1:45 pm
नाबाद्वीप धाम
1:49 pm
1:50 pm
कालीनगर
1:53 pm
1:54 pm
समुद्रगढ़
1:55 pm
1:56 pm
नंदीग्राम
1:59 pm
2:00 pm
धात्रिग्राम
2:03 pm
2:04 pm
बघणपरा
2:08 pm
2:09 pm
अम्बिका कलना
2:15 pm
2:16 pm
गुप्तीपारा
2:18 pm
2:19 pm
बहुला
2:23 pm
2:24 pm
सोंरा बाज़ार
2:25 pm
2:26 pm
बालागढ़
2:29 pm
2:30 pm
जीरत
2:35 pm
2:36 pm
खामरगाछी
2:37 pm
2:38 pm
डुमूर्दहा
2:41 pm
2:42 pm
कुन्तिघाट
2:44 pm
2:45 pm
ट्रीबेनी
2:50 pm
2:51 pm
बंश बरिया
3:15 pm
 
बंदेल जंक्शन