ट्रेन रनिंग स्टेटस

37754 कटवा बनदेल लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
7:50 pm
कटवा जंक्शन
7:56 pm
7:57 pm
डैनहत
7:59 pm
8:00 pm
सहेब्ताला
8:02 pm
8:03 pm
अग्रद्विप
8:08 pm
8:09 pm
पातुली
8:13 pm
8:14 pm
बेलेर्हत
8:16 pm
8:17 pm
लक्ष्मीपुर
8:19 pm
8:20 pm
मेर्ताला पहलेय हॉल्ट
8:23 pm
8:24 pm
पुर्बस्तली
8:26 pm
8:27 pm
भंदार्तिकुरी
8:29 pm
8:30 pm
बिस्नुप्रिया
8:32 pm
8:34 pm
नाबाद्वीप धाम
8:38 pm
8:39 pm
कालीनगर
8:42 pm
8:43 pm
समुद्रगढ़
8:46 pm
8:47 pm
नंदीग्राम
8:49 pm
8:50 pm
धात्रिग्राम
8:54 pm
8:55 pm
बघणपरा
8:58 pm
8:59 pm
अम्बिका कलना
9:04 pm
9:05 pm
गुप्तीपारा
9:07 pm
9:08 pm
बहुला
9:12 pm
9:13 pm
सोंरा बाज़ार
9:14 pm
9:15 pm
बालागढ़
9:19 pm
9:20 pm
जीरत
9:24 pm
9:25 pm
खामरगाछी
9:27 pm
9:28 pm
डुमूर्दहा
9:30 pm
9:31 pm
कुन्तिघाट
9:33 pm
9:34 pm
ट्रीबेनी
9:38 pm
9:39 pm
बंश बरिया
10:05 pm
 
बंदेल जंक्शन
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)