ट्रेन रनिंग स्टेटस

37915 हावड़ा कटवा लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
10:00 am
हावड़ा जंक्शन
10:30 am
10:31 am
सोराफुली जंक्शन
10:56 am
10:58 am
बंदेल जंक्शन
11:06 am
11:07 am
बंश बरिया
11:10 am
11:11 am
ट्रीबेनी
11:13 am
11:14 am
कुन्तिघाट
11:16 am
11:17 am
डुमूर्दहा
11:19 am
11:20 am
खामरगाछी
11:23 am
11:24 am
जीरत
11:27 am
11:28 am
बालागढ़
11:30 am
11:31 am
सोंरा बाज़ार
11:34 am
11:35 am
बहुला
11:37 am
11:38 am
गुप्तीपारा
11:43 am
11:44 am
अम्बिका कलना
11:47 am
11:48 am
बघणपरा
11:52 am
11:53 am
धात्रिग्राम
11:58 am
11:59 am
समुद्रगढ़
12:03 pm
12:04 pm
कालीनगर
12:09 pm
12:11 pm
नाबाद्वीप धाम
12:13 pm
12:14 pm
बिस्नुप्रिया
12:17 pm
12:18 pm
भंदार्तिकुरी
12:20 pm
12:21 pm
पुर्बस्तली
12:22 pm
12:23 pm
मेर्ताला पहलेय हॉल्ट
12:27 pm
12:28 pm
लक्ष्मीपुर
12:30 pm
12:31 pm
बेलेर्हत
12:35 pm
12:36 pm
पातुली
12:40 pm
12:41 pm
अग्रद्विप
12:43 pm
12:44 pm
सहेब्ताला
12:47 pm
12:48 pm
डैनहत
1:15 pm
 
कटवा जंक्शन
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)