ट्रेन रनिंग स्टेटस

37916 कटवा हावड़ा लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
6:20 am
कटवा जंक्शन
6:27 am
6:28 am
डैनहत
6:30 am
6:31 am
सहेब्ताला
6:33 am
6:34 am
अग्रद्विप
6:39 am
6:40 am
पातुली
6:44 am
6:45 am
बेलेर्हत
6:47 am
6:48 am
लक्ष्मीपुर
6:50 am
6:51 am
मेर्ताला पहलेय हॉल्ट
6:54 am
6:55 am
पुर्बस्तली
6:57 am
6:58 am
भंदार्तिकुरी
7:00 am
7:01 am
बिस्नुप्रिया
7:03 am
7:05 am
नाबाद्वीप धाम
7:09 am
7:10 am
कालीनगर
7:13 am
7:14 am
समुद्रगढ़
7:15 am
7:16 am
नंदीग्राम
7:19 am
7:20 am
धात्रिग्राम
7:23 am
7:24 am
बघणपरा
7:28 am
7:29 am
अम्बिका कलना
7:35 am
7:36 am
गुप्तीपारा
7:38 am
7:39 am
बहुला
7:43 am
7:44 am
सोंरा बाज़ार
7:45 am
7:46 am
बालागढ़
7:49 am
7:50 am
जीरत
7:55 am
7:56 am
खामरगाछी
7:57 am
7:58 am
डुमूर्दहा
8:01 am
8:02 am
कुन्तिघाट
8:04 am
8:05 am
ट्रीबेनी
8:10 am
8:11 am
बंश बरिया
8:30 am
8:32 am
बंदेल जंक्शन
8:38 am
8:39 am
चुचुरा
8:42 am
8:43 am
चन्दन नगर
9:25 am
 
हावड़ा जंक्शन