ट्रेन रनिंग स्टेटस

37919 हावड़ा कटवा लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
2:30 pm
हावड़ा जंक्शन
2:51 pm
2:52 pm
श्रीरामपुर
2:55 pm
2:56 pm
सोराफुली जंक्शन
3:03 pm
3:04 pm
चन्दन नगर
3:07 pm
3:08 pm
चुचुरा
3:23 pm
3:25 pm
बंदेल जंक्शन
3:33 pm
3:34 pm
बंश बरिया
3:37 pm
3:38 pm
ट्रीबेनी
3:40 pm
3:41 pm
कुन्तिघाट
3:43 pm
3:44 pm
डुमूर्दहा
3:46 pm
3:47 pm
खामरगाछी
3:50 pm
3:51 pm
जीरत
3:54 pm
3:55 pm
बालागढ़
3:57 pm
3:58 pm
सोंरा बाज़ार
4:01 pm
4:02 pm
बहुला
4:04 pm
4:05 pm
गुप्तीपारा
4:10 pm
4:11 pm
अम्बिका कलना
4:14 pm
4:15 pm
बघणपरा
4:19 pm
4:20 pm
धात्रिग्राम
4:25 pm
4:26 pm
समुद्रगढ़
4:30 pm
4:31 pm
कालीनगर
4:36 pm
4:38 pm
नाबाद्वीप धाम
4:40 pm
4:41 pm
बिस्नुप्रिया
4:44 pm
4:45 pm
भंदार्तिकुरी
4:46 pm
4:47 pm
पुर्बस्तली
4:49 pm
4:50 pm
मेर्ताला पहलेय हॉल्ट
4:54 pm
4:55 pm
लक्ष्मीपुर
4:57 pm
4:58 pm
बेलेर्हत
5:02 pm
5:03 pm
पातुली
5:07 pm
5:08 pm
अग्रद्विप
5:10 pm
5:11 pm
सहेब्ताला
5:14 pm
5:15 pm
डैनहत
5:40 pm
 
कटवा जंक्शन
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)