ट्रेन रनिंग स्टेटस

37928 कटवा हावड़ा लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
7:20 pm
कटवा जंक्शन
7:27 pm
7:28 pm
डैनहत
7:33 pm
7:34 pm
अग्रद्विप
7:38 pm
7:39 pm
पातुली
7:43 pm
7:44 pm
बेलेर्हत
7:46 pm
7:47 pm
लक्ष्मीपुर
7:52 pm
7:53 pm
पुर्बस्तली
7:55 pm
7:56 pm
भंदार्तिकुरी
7:58 pm
7:59 pm
बिस्नुप्रिया
8:01 pm
8:02 pm
नाबाद्वीप धाम
8:07 pm
8:08 pm
कालीनगर
8:10 pm
8:11 pm
समुद्रगढ़
8:16 pm
8:17 pm
धात्रिग्राम
8:22 pm
8:23 pm
बघणपरा
8:26 pm
8:27 pm
अम्बिका कलना
8:32 pm
8:33 pm
गुप्तीपारा
8:35 pm
8:36 pm
बहुला
8:39 pm
8:40 pm
सोंरा बाज़ार
8:42 pm
8:43 pm
बालागढ़
8:48 pm
8:49 pm
जीरत
8:53 pm
8:54 pm
खामरगाछी
8:56 pm
8:57 pm
डुमूर्दहा
8:58 pm
8:59 pm
कुन्तिघाट
9:14 pm
9:15 pm
ट्रीबेनी
9:19 pm
9:20 pm
बंश बरिया
9:30 pm
9:32 pm
बंदेल जंक्शन
9:35 pm
9:36 pm
हूगली
9:39 pm
9:40 pm
चुचुरा
9:42 pm
9:43 pm
चन्दन नगर
9:45 pm
9:46 pm
मंकुंदु
9:48 pm
9:49 pm
भद्रेश्वर
9:51 pm
9:52 pm
बैद्याबती
9:56 pm
9:57 pm
सोराफुली जंक्शन
10:00 pm
10:01 pm
श्रीरामपुर
10:04 pm
10:05 pm
रिश्र्डा
10:08 pm
10:09 pm
कोंनगर
10:11 pm
10:12 pm
हिंद मोटर
10:14 pm
10:15 pm
उत्तरपारा
10:16 pm
10:17 pm
बाली
10:19 pm
10:20 pm
बेलूर
10:22 pm
10:23 pm
लीलूहा
10:42 pm
 
हावड़ा जंक्शन
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)