ट्रेन रनिंग स्टेटस

38313 हावड़ा मेचेदा लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
6:55 pm
हावड़ा जंक्शन
7:04 pm
7:05 pm
तिकिअपारा
7:07 pm
7:08 pm
दासनगर
7:10 pm
7:11 pm
रामराजतला
7:14 pm
7:15 pm
सन्त्रागाची जंक्शन
7:18 pm
7:19 pm
मौरिग्राम
7:21 pm
7:22 pm
अंदुल
7:26 pm
7:27 pm
संकरैल
7:28 pm
7:29 pm
अबादा
7:32 pm
7:33 pm
नलपुर
7:37 pm
7:38 pm
बौरिया जंक्शन
7:41 pm
7:42 pm
चेंगेल
7:44 pm
7:45 pm
फुलेस्वर
7:49 pm
7:50 pm
उलुबरिया
7:53 pm
7:54 pm
बीर शिबपुर
7:57 pm
7:58 pm
कुलगचिया
8:03 pm
8:04 pm
बगनान
8:07 pm
8:08 pm
घोरघता
8:10 pm
8:11 pm
देउलती
8:15 pm
8:16 pm
कोलाघाट
8:27 pm
 
मेचेदा
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)