ट्रेन रनिंग स्टेटस

38317 हावड़ा मेचेदा लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
8:00 pm
हावड़ा जंक्शन
8:09 pm
8:10 pm
तिकिअपारा
8:12 pm
8:13 pm
दासनगर
8:15 pm
8:16 pm
रामराजतला
8:19 pm
8:20 pm
सन्त्रागाची जंक्शन
8:23 pm
8:24 pm
मौरिग्राम
8:26 pm
8:27 pm
अंदुल
8:31 pm
8:32 pm
संकरैल
8:34 pm
8:35 pm
अबादा
8:37 pm
8:38 pm
नलपुर
8:43 pm
8:44 pm
बौरिया जंक्शन
8:47 pm
8:48 pm
चेंगेल
8:50 pm
8:51 pm
फुलेस्वर
8:54 pm
8:55 pm
उलुबरिया
8:58 pm
8:59 pm
बीर शिबपुर
9:02 pm
9:03 pm
कुलगचिया
9:08 pm
9:09 pm
बगनान
9:12 pm
9:13 pm
घोरघता
9:16 pm
9:17 pm
देउलती
9:20 pm
9:21 pm
कोलाघाट
9:32 pm
 
मेचेदा
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)