ट्रेन रनिंग स्टेटस

38436 पंसकुरा हावड़ा लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
2:00 pm
पंसकुरा
2:04 pm
2:05 pm
नारायण पकुरिया मुरेल
2:09 pm
2:10 pm
भोगपुर
2:13 pm
2:14 pm
नन्दैगाजन प हॉल्ट
2:17 pm
2:18 pm
मेचेदा
2:21 pm
2:22 pm
कोलाघाट
2:26 pm
2:27 pm
देउलती
2:29 pm
2:30 pm
घोरघता
2:33 pm
2:34 pm
बगनान
2:39 pm
2:40 pm
कुलगचिया
2:43 pm
2:44 pm
बीर शिबपुर
2:47 pm
2:48 pm
उलुबरिया
2:51 pm
2:52 pm
फुलेस्वर
2:55 pm
2:56 pm
चेंगेल
2:59 pm
3:00 pm
बौरिया जंक्शन
3:03 pm
3:04 pm
नलपुर
3:07 pm
3:08 pm
अबादा
3:09 pm
3:10 pm
संकरैल
3:15 pm
3:16 pm
अंदुल
3:18 pm
3:19 pm
मौरिग्राम
3:22 pm
3:23 pm
सन्त्रागाची जंक्शन
3:26 pm
3:27 pm
रामराजतला
3:29 pm
3:30 pm
दासनगर
3:33 pm
3:34 pm
तिकिअपारा
3:50 pm
 
हावड़ा जंक्शन
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)