ट्रेन रनिंग स्टेटस

38444 पंसकुरा हावड़ा लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
5:10 pm
पंसकुरा
5:14 pm
5:15 pm
नारायण पकुरिया मुरेल
5:19 pm
5:20 pm
भोगपुर
5:24 pm
5:25 pm
नन्दैगाजन प हॉल्ट
5:28 pm
5:29 pm
मेचेदा
5:34 pm
5:35 pm
कोलाघाट
5:38 pm
5:39 pm
देउलती
5:42 pm
5:43 pm
घोरघता
5:45 pm
5:46 pm
बगनान
5:50 pm
5:51 pm
कुलगचिया
5:54 pm
5:55 pm
बीर शिबपुर
5:58 pm
5:59 pm
उलुबरिया
6:03 pm
6:04 pm
फुलेस्वर
6:07 pm
6:08 pm
चेंगेल
6:12 pm
6:13 pm
बौरिया जंक्शन
6:16 pm
6:17 pm
नलपुर
6:20 pm
6:21 pm
अबादा
6:23 pm
6:24 pm
संकरैल
6:29 pm
6:30 pm
अंदुल
6:33 pm
6:34 pm
मौरिग्राम
6:38 pm
6:39 pm
सन्त्रागाची जंक्शन
6:42 pm
6:43 pm
रामराजतला
6:45 pm
6:46 pm
दासनगर
6:49 pm
6:50 pm
तिकिअपारा
7:20 pm
 
हावड़ा जंक्शन
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)