ट्रेन रनिंग स्टेटस

38444 पंसकुरा हावड़ा लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
5:08 pm
पंसकुरा
5:12 pm
5:13 pm
नारायण पकुरिया मुरेल
5:17 pm
5:18 pm
भोगपुर
5:23 pm
5:24 pm
नन्दैगाजन प हॉल्ट
5:27 pm
5:28 pm
मेचेदा
5:32 pm
5:33 pm
कोलाघाट
5:37 pm
5:38 pm
देउलती
5:40 pm
5:41 pm
घोरघता
5:44 pm
5:45 pm
बगनान
5:49 pm
5:50 pm
कुलगचिया
5:53 pm
5:54 pm
बीर शिबपुर
5:58 pm
5:59 pm
उलुबरिया
6:03 pm
6:04 pm
फुलेस्वर
6:07 pm
6:08 pm
चेंगेल
6:11 pm
6:12 pm
बौरिया जंक्शन
6:15 pm
6:16 pm
नलपुर
6:19 pm
6:20 pm
अबादा
6:22 pm
6:23 pm
संकरैल
6:28 pm
6:29 pm
अंदुल
6:31 pm
6:32 pm
मौरिग्राम
6:35 pm
6:36 pm
सन्त्रागाची जंक्शन
6:39 pm
6:40 pm
रामराजतला
6:42 pm
6:43 pm
दासनगर
6:46 pm
6:47 pm
तिकिअपारा
7:20 pm
 
हावड़ा जंक्शन
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)