ट्रेन रनिंग स्टेटस

38450 पंसकुरा हावड़ा लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
6:17 pm
पंसकुरा
6:22 pm
6:23 pm
नारायण पकुरिया मुरेल
6:28 pm
6:29 pm
भोगपुर
6:33 pm
6:34 pm
नन्दैगाजन प हॉल्ट
6:39 pm
6:40 pm
मेचेदा
6:43 pm
6:44 pm
कोलाघाट
6:49 pm
6:50 pm
देउलती
6:52 pm
6:53 pm
घोरघता
6:56 pm
6:57 pm
बगनान
7:01 pm
7:02 pm
कुलगचिया
7:05 pm
7:06 pm
बीर शिबपुर
7:10 pm
7:11 pm
उलुबरिया
7:14 pm
7:15 pm
फुलेस्वर
7:19 pm
7:20 pm
चेंगेल
7:24 pm
7:25 pm
बौरिया जंक्शन
7:28 pm
7:29 pm
नलपुर
7:32 pm
7:33 pm
अबादा
7:35 pm
7:36 pm
संकरैल
7:40 pm
7:41 pm
अंदुल
7:43 pm
7:44 pm
मौरिग्राम
7:48 pm
7:49 pm
सन्त्रागाची जंक्शन
7:52 pm
7:53 pm
रामराजतला
7:56 pm
7:57 pm
दासनगर
8:00 pm
8:01 pm
तिकिअपारा
8:15 pm
 
हावड़ा जंक्शन
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)