ट्रेन रनिंग स्टेटस

38453 हावड़ा पंसकुरा लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
10:25 pm
हावड़ा जंक्शन
10:34 pm
10:35 pm
तिकिअपारा
10:37 pm
10:38 pm
दासनगर
10:40 pm
10:41 pm
रामराजतला
10:44 pm
10:45 pm
सन्त्रागाची जंक्शन
10:48 pm
10:49 pm
मौरिग्राम
10:51 pm
10:52 pm
अंदुल
10:56 pm
10:57 pm
संकरैल
10:59 pm
11:00 pm
अबादा
11:02 pm
11:03 pm
नलपुर
11:08 pm
11:09 pm
बौरिया जंक्शन
11:12 pm
11:13 pm
चेंगेल
11:15 pm
11:16 pm
फुलेस्वर
11:19 pm
11:20 pm
उलुबरिया
11:23 pm
11:24 pm
बीर शिबपुर
11:27 pm
11:28 pm
कुलगचिया
11:33 pm
11:34 pm
बगनान
11:37 pm
11:38 pm
घोरघता
11:40 pm
11:41 pm
देउलती
11:45 pm
11:46 pm
कोलाघाट
11:50 pm
11:51 pm
मेचेदा
11:53 pm
11:54 pm
नन्दैगाजन प हॉल्ट
11:58 pm
11:59 pm
भोगपुर
12:02 am
12:03 am
नारायण पकुरिया मुरेल
12:15 am
 
पंसकुरा
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)