ट्रेन रनिंग स्टेटस

38719 हावड़ा खड़गपुर लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
2:10 pm
हावड़ा जंक्शन
2:21 pm
2:22 pm
तिकिअपारा
2:26 pm
2:27 pm
दासनगर
2:30 pm
2:31 pm
रामराजतला
2:35 pm
2:36 pm
सन्त्रागाची जंक्शन
2:40 pm
2:41 pm
मौरिग्राम
2:43 pm
2:44 pm
अंदुल
2:48 pm
2:49 pm
संकरैल
2:51 pm
2:52 pm
अबादा
2:55 pm
2:56 pm
नलपुर
3:00 pm
3:01 pm
बौरिया जंक्शन
3:05 pm
3:06 pm
चेंगेल
3:09 pm
3:10 pm
फुलेस्वर
3:14 pm
3:15 pm
उलुबरिया
3:19 pm
3:20 pm
बीर शिबपुर
3:23 pm
3:24 pm
कुलगचिया
3:29 pm
3:30 pm
बगनान
3:32 pm
3:33 pm
घोरघता
3:37 pm
3:38 pm
देउलती
3:41 pm
3:42 pm
कोलाघाट
3:46 pm
3:47 pm
मेचेदा
3:50 pm
3:51 pm
नन्दैगाजन प हॉल्ट
3:54 pm
3:55 pm
भोगपुर
3:59 pm
4:00 pm
नारायण पकुरिया मुरेल
4:04 pm
4:05 pm
पंसकुरा
4:10 pm
4:11 pm
खीराई
4:15 pm
4:16 pm
हौर
4:20 pm
4:21 pm
राधामोहनपुर
4:24 pm
4:25 pm
दूँ
4:28 pm
4:29 pm
बलिचक
4:36 pm
4:37 pm
श्याम चक
4:41 pm
4:42 pm
माडपुर
4:47 pm
4:48 pm
जकपूर
5:02 pm
 
खड़गपुर जंक्शन
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)