ट्रेन रनिंग स्टेटस

38725 हावड़ा खड़गपुर लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
8:48 pm
हावड़ा जंक्शन
8:57 pm
8:58 pm
तिकिअपारा
9:00 pm
9:01 pm
दासनगर
9:03 pm
9:04 pm
रामराजतला
9:07 pm
9:08 pm
सन्त्रागाची जंक्शन
9:12 pm
9:13 pm
मौरिग्राम
9:14 pm
9:15 pm
अंदुल
9:19 pm
9:20 pm
संकरैल
9:22 pm
9:23 pm
अबादा
9:26 pm
9:27 pm
नलपुर
9:31 pm
9:32 pm
बौरिया जंक्शन
9:35 pm
9:36 pm
चेंगेल
9:38 pm
9:39 pm
फुलेस्वर
9:42 pm
9:43 pm
उलुबरिया
9:46 pm
9:47 pm
बीर शिबपुर
9:50 pm
9:51 pm
कुलगचिया
9:56 pm
9:57 pm
बगनान
9:59 pm
10:00 pm
घोरघता
10:03 pm
10:04 pm
देउलती
10:08 pm
10:09 pm
कोलाघाट
10:13 pm
10:14 pm
मेचेदा
10:16 pm
10:17 pm
नन्दैगाजन प हॉल्ट
10:20 pm
10:21 pm
भोगपुर
10:24 pm
10:25 pm
नारायण पकुरिया मुरेल
10:30 pm
10:31 pm
पंसकुरा
10:35 pm
10:36 pm
खीराई
10:40 pm
10:41 pm
हौर
10:45 pm
10:46 pm
राधामोहनपुर
10:49 pm
10:50 pm
दूँ
10:53 pm
10:54 pm
बलिचक
10:58 pm
10:59 pm
श्याम चक
11:04 pm
11:05 pm
माडपुर
11:11 pm
11:12 pm
जकपूर
11:30 pm
 
खड़गपुर जंक्शन
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)