ट्रेन रनिंग स्टेटस

38727 हावड़ा खड़गपुर लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
9:35 pm
हावड़ा जंक्शन
9:44 pm
9:45 pm
तिकिअपारा
9:47 pm
9:48 pm
दासनगर
9:50 pm
9:51 pm
रामराजतला
9:54 pm
9:55 pm
सन्त्रागाची जंक्शन
9:59 pm
10:00 pm
मौरिग्राम
10:02 pm
10:03 pm
अंदुल
10:07 pm
10:08 pm
संकरैल
10:10 pm
10:11 pm
अबादा
10:13 pm
10:14 pm
नलपुर
10:18 pm
10:19 pm
बौरिया जंक्शन
10:22 pm
10:23 pm
चेंगेल
10:26 pm
10:27 pm
फुलेस्वर
10:30 pm
10:31 pm
उलुबरिया
10:35 pm
10:36 pm
बीर शिबपुर
10:39 pm
10:40 pm
कुलगचिया
10:45 pm
10:46 pm
बगनान
10:48 pm
10:49 pm
घोरघता
10:52 pm
10:53 pm
देउलती
10:57 pm
10:58 pm
कोलाघाट
11:02 pm
11:03 pm
मेचेदा
11:05 pm
11:06 pm
नन्दैगाजन प हॉल्ट
11:09 pm
11:10 pm
भोगपुर
11:13 pm
11:14 pm
नारायण पकुरिया मुरेल
11:19 pm
11:20 pm
पंसकुरा
11:24 pm
11:25 pm
खीराई
11:29 pm
11:30 pm
हौर
11:34 pm
11:35 pm
राधामोहनपुर
11:38 pm
11:39 pm
दूँ
11:42 pm
11:43 pm
बलिचक
11:47 pm
11:48 pm
श्याम चक
11:53 pm
11:54 pm
माडपुर
12:00 am
12:01 am
जकपूर
12:18 am
 
खड़गपुर जंक्शन
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)