ट्रेन रनिंग स्टेटस

38728 खड़गपुर हावड़ा लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
6:45 pm
खड़गपुर जंक्शन
6:55 pm
6:56 pm
जकपूर
7:00 pm
7:01 pm
माडपुर
7:06 pm
7:07 pm
श्याम चक
7:13 pm
7:14 pm
बलिचक
7:17 pm
7:18 pm
दूँ
7:22 pm
7:23 pm
राधामोहनपुर
7:27 pm
7:28 pm
हौर
7:32 pm
7:33 pm
खीराई
7:38 pm
7:39 pm
पंसकुरा
7:46 pm
7:47 pm
भोगपुर
7:52 pm
7:53 pm
मेचेदा
7:58 pm
7:59 pm
कोलाघाट
8:04 pm
8:05 pm
देउलती
8:09 pm
8:10 pm
घोरघता
8:13 pm
8:14 pm
बगनान
8:18 pm
8:19 pm
कुलगचिया
8:22 pm
8:23 pm
बीर शिबपुर
8:26 pm
8:27 pm
उलुबरिया
8:30 pm
8:31 pm
फुलेस्वर
8:34 pm
8:35 pm
चेंगेल
8:39 pm
8:40 pm
बौरिया जंक्शन
8:44 pm
8:45 pm
नलपुर
8:48 pm
8:49 pm
अबादा
8:51 pm
8:52 pm
संकरैल
8:56 pm
8:57 pm
अंदुल
9:01 pm
9:02 pm
मौरिग्राम
9:06 pm
9:07 pm
सन्त्रागाची जंक्शन
9:10 pm
9:11 pm
रामराजतला
9:13 pm
9:14 pm
दासनगर
9:17 pm
9:18 pm
तिकिअपारा
9:47 pm
 
हावड़ा जंक्शन
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)