ट्रेन रनिंग स्टेटस

38819 हावड़ा मिदनापोर लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
1:30 pm
हावड़ा जंक्शन
1:39 pm
1:40 pm
तिकिअपारा
1:42 pm
1:43 pm
दासनगर
1:45 pm
1:46 pm
रामराजतला
1:49 pm
1:50 pm
सन्त्रागाची जंक्शन
1:54 pm
1:55 pm
मौरिग्राम
1:56 pm
1:57 pm
अंदुल
2:01 pm
2:02 pm
संकरैल
2:04 pm
2:05 pm
अबादा
2:07 pm
2:08 pm
नलपुर
2:12 pm
2:13 pm
बौरिया जंक्शन
2:16 pm
2:17 pm
चेंगेल
2:20 pm
2:21 pm
फुलेस्वर
2:24 pm
2:25 pm
उलुबरिया
2:29 pm
2:30 pm
बीर शिबपुर
2:33 pm
2:34 pm
कुलगचिया
2:39 pm
2:40 pm
बगनान
2:42 pm
2:43 pm
घोरघता
2:46 pm
2:47 pm
देउलती
2:51 pm
2:52 pm
कोलाघाट
2:56 pm
2:57 pm
मेचेदा
3:00 pm
3:01 pm
नन्दैगाजन प हॉल्ट
3:04 pm
3:05 pm
भोगपुर
3:08 pm
3:09 pm
नारायण पकुरिया मुरेल
3:14 pm
3:15 pm
पंसकुरा
3:19 pm
3:20 pm
खीराई
3:24 pm
3:25 pm
हौर
3:29 pm
3:30 pm
राधामोहनपुर
3:33 pm
3:34 pm
दूँ
3:37 pm
3:38 pm
बलिचक
3:43 pm
3:44 pm
श्याम चक
3:49 pm
3:50 pm
माडपुर
3:57 pm
3:58 pm
जकपूर
4:25 pm
4:35 pm
खड़गपुर जंक्शन
4:44 pm
4:45 pm
गिरी मैदान
4:51 pm
4:52 pm
गोकुलपुर
5:10 pm
 
मिदनापुर
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)