ट्रेन रनिंग स्टेटस

38819 हावड़ा मिदनापोर लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
1:35 pm
हावड़ा जंक्शन
1:44 pm
1:45 pm
तिकिअपारा
1:47 pm
1:48 pm
दासनगर
1:50 pm
1:51 pm
रामराजतला
1:54 pm
1:55 pm
सन्त्रागाची जंक्शन
1:58 pm
1:59 pm
मौरिग्राम
2:01 pm
2:02 pm
अंदुल
2:06 pm
2:07 pm
संकरैल
2:09 pm
2:10 pm
अबादा
2:12 pm
2:13 pm
नलपुर
2:17 pm
2:18 pm
बौरिया जंक्शन
2:21 pm
2:22 pm
चेंगेल
2:24 pm
2:25 pm
फुलेस्वर
2:29 pm
2:30 pm
उलुबरिया
2:33 pm
2:34 pm
बीर शिबपुर
2:37 pm
2:38 pm
कुलगचिया
2:43 pm
2:44 pm
बगनान
2:46 pm
2:47 pm
घोरघता
2:50 pm
2:51 pm
देउलती
2:55 pm
2:56 pm
कोलाघाट
3:00 pm
3:01 pm
मेचेदा
3:03 pm
3:04 pm
नन्दैगाजन प हॉल्ट
3:07 pm
3:08 pm
भोगपुर
3:11 pm
3:12 pm
नारायण पकुरिया मुरेल
3:16 pm
3:17 pm
पंसकुरा
3:21 pm
3:22 pm
खीराई
3:26 pm
3:27 pm
हौर
3:31 pm
3:32 pm
राधामोहनपुर
3:38 pm
3:39 pm
बलिचक
3:44 pm
3:45 pm
श्याम चक
3:50 pm
3:51 pm
माडपुर
3:59 pm
4:00 pm
जकपूर
4:25 pm
4:37 pm
खड़गपुर जंक्शन
4:43 pm
4:44 pm
गिरी मैदान
4:49 pm
4:50 pm
गोकुलपुर
5:08 pm
 
मिदनापुर
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)