ट्रेन रनिंग स्टेटस

38820 मिदनापोर हावड़ा लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
2:20 pm
मिदनापुर
2:29 pm
2:30 pm
गोकुलपुर
2:34 pm
2:35 pm
गिरी मैदान
2:45 pm
2:52 pm
खड़गपुर जंक्शन
3:03 pm
3:04 pm
जकपूर
3:08 pm
3:09 pm
माडपुर
3:13 pm
3:14 pm
श्याम चक
3:20 pm
3:21 pm
बलिचक
3:23 pm
3:24 pm
दूँ
3:28 pm
3:29 pm
राधामोहनपुर
3:32 pm
3:33 pm
हौर
3:37 pm
3:38 pm
खीराई
3:43 pm
3:44 pm
पंसकुरा
3:48 pm
3:49 pm
नारायण पकुरिया मुरेल
3:52 pm
3:53 pm
भोगपुर
3:56 pm
3:57 pm
नन्दैगाजन प हॉल्ट
4:00 pm
4:01 pm
मेचेदा
4:05 pm
4:06 pm
कोलाघाट
4:09 pm
4:10 pm
देउलती
4:13 pm
4:14 pm
घोरघता
4:17 pm
4:18 pm
बगनान
4:23 pm
4:24 pm
कुलगचिया
4:27 pm
4:28 pm
बीर शिबपुर
4:32 pm
4:33 pm
उलुबरिया
4:35 pm
4:36 pm
फुलेस्वर
4:39 pm
4:40 pm
चेंगेल
4:43 pm
4:44 pm
बौरिया जंक्शन
4:47 pm
4:48 pm
नलपुर
4:51 pm
4:52 pm
अबादा
4:54 pm
4:55 pm
संकरैल
4:59 pm
5:00 pm
अंदुल
5:02 pm
5:03 pm
मौरिग्राम
5:07 pm
5:08 pm
सन्त्रागाची जंक्शन
5:10 pm
5:11 pm
रामराजतला
5:13 pm
5:14 pm
दासनगर
5:17 pm
5:18 pm
तिकिअपारा
5:42 pm
 
हावड़ा जंक्शन
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)