ट्रेन रनिंग स्टेटस

38826 मिदनापोर हावड़ा लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
5:50 pm
मिदनापुर
5:59 pm
6:00 pm
गोकुलपुर
6:04 pm
6:05 pm
गिरी मैदान
6:15 pm
6:27 pm
खड़गपुर जंक्शन
6:37 pm
6:38 pm
जकपूर
6:42 pm
6:43 pm
माडपुर
6:47 pm
6:48 pm
श्याम चक
6:53 pm
6:54 pm
बलिचक
6:57 pm
6:58 pm
दूँ
7:02 pm
7:03 pm
राधामोहनपुर
7:07 pm
7:08 pm
हौर
7:13 pm
7:14 pm
खीराई
7:20 pm
7:21 pm
पंसकुरा
7:24 pm
7:25 pm
नारायण पकुरिया मुरेल
7:28 pm
7:29 pm
भोगपुर
7:32 pm
7:33 pm
नन्दैगाजन प हॉल्ट
7:36 pm
7:37 pm
मेचेदा
7:41 pm
7:42 pm
कोलाघाट
7:46 pm
7:47 pm
देउलती
7:50 pm
7:51 pm
घोरघता
7:54 pm
7:55 pm
बगनान
7:59 pm
8:00 pm
कुलगचिया
8:03 pm
8:04 pm
बीर शिबपुर
8:07 pm
8:08 pm
उलुबरिया
8:11 pm
8:12 pm
फुलेस्वर
8:16 pm
8:17 pm
चेंगेल
8:20 pm
8:21 pm
बौरिया जंक्शन
8:26 pm
8:27 pm
नलपुर
8:30 pm
8:31 pm
अबादा
8:33 pm
8:34 pm
संकरैल
8:38 pm
8:39 pm
अंदुल
8:41 pm
8:42 pm
मौरिग्राम
8:45 pm
8:46 pm
सन्त्रागाची जंक्शन
8:49 pm
8:50 pm
रामराजतला
8:53 pm
8:54 pm
दासनगर
8:57 pm
8:58 pm
तिकिअपारा
9:22 pm
 
हावड़ा जंक्शन
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)