ट्रेन रनिंग स्टेटस

38828 मिदनापोर हावड़ा लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
7:10 pm
मिदनापुर
7:19 pm
7:20 pm
गोकुलपुर
7:24 pm
7:25 pm
गिरी मैदान
7:38 pm
7:43 pm
खड़गपुर जंक्शन
7:53 pm
7:54 pm
जकपूर
7:58 pm
7:59 pm
माडपुर
8:03 pm
8:04 pm
श्याम चक
8:09 pm
8:10 pm
बलिचक
8:13 pm
8:14 pm
दूँ
8:18 pm
8:19 pm
राधामोहनपुर
8:22 pm
8:23 pm
हौर
8:27 pm
8:28 pm
खीराई
8:33 pm
8:34 pm
पंसकुरा
8:38 pm
8:39 pm
नारायण पकुरिया मुरेल
8:42 pm
8:43 pm
भोगपुर
8:45 pm
8:46 pm
नन्दैगाजन प हॉल्ट
8:49 pm
8:50 pm
मेचेदा
8:54 pm
8:55 pm
कोलाघाट
8:58 pm
8:59 pm
देउलती
9:02 pm
9:03 pm
घोरघता
9:05 pm
9:06 pm
बगनान
9:10 pm
9:11 pm
कुलगचिया
9:14 pm
9:15 pm
बीर शिबपुर
9:18 pm
9:19 pm
उलुबरिया
9:22 pm
9:23 pm
फुलेस्वर
9:26 pm
9:27 pm
चेंगेल
9:30 pm
9:31 pm
बौरिया जंक्शन
9:34 pm
9:35 pm
नलपुर
9:38 pm
9:39 pm
अबादा
9:40 pm
9:41 pm
संकरैल
9:45 pm
9:46 pm
अंदुल
9:49 pm
9:50 pm
मौरिग्राम
9:53 pm
9:54 pm
सन्त्रागाची जंक्शन
9:57 pm
9:58 pm
रामराजतला
10:00 pm
10:01 pm
दासनगर
10:04 pm
10:05 pm
तिकिअपारा
10:27 pm
 
हावड़ा जंक्शन
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)