ट्रेन रनिंग स्टेटस

38831 हावड़ा मेचेदा लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
8:15 pm
हावड़ा जंक्शन
8:26 pm
8:27 pm
तिकिअपारा
8:29 pm
8:30 pm
दासनगर
8:33 pm
8:34 pm
रामराजतला
8:38 pm
8:39 pm
सन्त्रागाची जंक्शन
8:43 pm
8:44 pm
मौरिग्राम
8:46 pm
8:47 pm
अंदुल
8:51 pm
8:52 pm
संकरैल
8:53 pm
8:54 pm
अबादा
8:57 pm
8:58 pm
नलपुर
9:02 pm
9:03 pm
बौरिया जंक्शन
9:06 pm
9:07 pm
चेंगेल
9:10 pm
9:11 pm
फुलेस्वर
9:14 pm
9:15 pm
उलुबरिया
9:18 pm
9:19 pm
बीर शिबपुर
9:22 pm
9:23 pm
कुलगचिया
9:28 pm
9:29 pm
बगनान
9:32 pm
9:33 pm
घोरघता
9:36 pm
9:37 pm
देउलती
9:41 pm
9:42 pm
कोलाघाट
9:46 pm
9:47 pm
मेचेदा
9:52 pm
9:53 pm
भोगपुर
10:00 pm
10:01 pm
पंसकुरा
10:05 pm
10:06 pm
खीराई
10:10 pm
10:11 pm
हौर
10:15 pm
10:16 pm
राधामोहनपुर
10:19 pm
10:20 pm
दूँ
10:23 pm
10:24 pm
बलिचक
10:28 pm
10:29 pm
श्याम चक
10:33 pm
10:34 pm
माडपुर
10:39 pm
10:40 pm
जकपूर
10:55 pm
10:58 pm
खड़गपुर जंक्शन
11:04 pm
11:05 pm
गिरी मैदान
11:11 pm
11:12 pm
गोकुलपुर
11:25 pm
 
मिदनापुर
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)