ट्रेन रनिंग स्टेटस

38914 अमता हावड़ा लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
1:25 pm
अमता
1:28 pm
1:29 pm
हरिश्दादपुर
1:31 pm
1:32 pm
जलालसी
1:35 pm
1:36 pm
माजू
1:39 pm
1:40 pm
महेंद्र लाल् नगर
1:41 pm
1:42 pm
मुन्सिर्हत प हॉल्ट
1:44 pm
1:45 pm
पन्तिहल
1:48 pm
1:49 pm
बर्गाचिया
1:54 pm
1:55 pm
दक्शिन्बरी
1:59 pm
2:00 pm
दोम्जुर
2:02 pm
2:03 pm
दोम्जुर रोड
2:05 pm
2:06 pm
मकरदहा
2:08 pm
2:09 pm
झालुँर्बर
2:12 pm
2:13 pm
डंसी
2:16 pm
2:17 pm
कोना
2:22 pm
2:23 pm
बांकरा नयाबज़
2:27 pm
2:28 pm
सन्त्रागाची जंक्शन
2:31 pm
2:32 pm
रामराजतला
2:34 pm
2:35 pm
दासनगर
2:38 pm
2:39 pm
तिकिअपारा
2:55 pm
 
हावड़ा जंक्शन