ट्रेन रनिंग स्टेटस

47167 फलकनुमा लिंगाम्पल्ली लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
7:45 pm
फलकनुमा
7:47 pm
7:48 pm
उप्पुगुडा
7:51 pm
7:52 pm
याकुत्पुरा
7:53 pm
7:54 pm
दबिर्पुरा हॉल्ट
7:56 pm
7:57 pm
मलकपेट
7:59 pm
8:00 pm
कचेगुडा
8:03 pm
8:04 pm
विद्या नगर
8:05 pm
8:06 pm
जामिया ओसमानिया
8:07 pm
8:08 pm
आर्ट्स कॉलेज
8:09 pm
8:10 pm
सीताफल मंडी
8:15 pm
8:17 pm
सिकंदराबाद जंक्शन
8:19 pm
8:20 pm
जेम्स स्ट्रीट
8:21 pm
8:22 pm
संजिविः पार्क
8:25 pm
8:26 pm
बेगमपेट
8:27 pm
8:28 pm
नेचर क्यूर हॉस्पिटल
8:29 pm
8:30 pm
फतेहनगर ब्रिज
8:32 pm
8:33 pm
भरटनगर
8:34 pm
8:35 pm
बोराबंदा
8:37 pm
8:38 pm
हाई टेक सिटी
8:41 pm
8:42 pm
हफिज् पेटा
8:47 pm
8:48 pm
चंदनगर
9:05 pm
 
लिंगम्पल्ली