ट्रेन रनिंग स्टेटस

47190 लिंगाम्पल्ली फलकनुमा लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
6:35 pm
लिंगम्पल्ली
6:38 pm
6:39 pm
चंदनगर
6:43 pm
6:44 pm
हफिज् पेटा
6:47 pm
6:48 pm
हाई टेक सिटी
6:49 pm
6:50 pm
बोराबंदा
6:51 pm
6:52 pm
भरटनगर
6:54 pm
6:55 pm
फतेहनगर ब्रिज
6:56 pm
6:57 pm
नेचर क्यूर हॉस्पिटल
6:58 pm
6:59 pm
बेगमपेट
7:01 pm
7:02 pm
संजिविः पार्क
7:04 pm
7:05 pm
जेम्स स्ट्रीट
7:25 pm
7:27 pm
सिकंदराबाद जंक्शन
7:31 pm
7:32 pm
सीताफल मंडी
7:33 pm
7:34 pm
आर्ट्स कॉलेज
7:35 pm
7:36 pm
जामिया ओसमानिया
7:37 pm
7:38 pm
विद्या नगर
7:42 pm
7:43 pm
कचेगुडा
7:45 pm
7:46 pm
मलकपेट
7:47 pm
7:48 pm
दबिर्पुरा हॉल्ट
7:49 pm
7:50 pm
याकुत्पुरा
7:53 pm
7:54 pm
उप्पुगुडा
8:00 pm
 
फलकनुमा
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)