ट्रेन रनिंग स्टेटस

53408 जमालपुर रामपुर हट पैसिंजर रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
2:05 pm
जमालपुर जंक्शन
2:13 pm
2:14 pm
रतनपुर
2:18 pm
2:19 pm
रिशिकुंद
2:22 pm
2:23 pm
बरिअरपुर
2:31 pm
2:32 pm
कल्यानपुर रोड
2:37 pm
2:38 pm
घोरघट
2:44 pm
2:45 pm
गंगानिया
2:52 pm
2:53 pm
सुल्तानगंज
2:59 pm
3:00 pm
महेशी
3:05 pm
3:06 pm
अकबरनगर
3:11 pm
3:12 pm
छित माखनपुर
3:15 pm
3:16 pm
मुरारपुर हॉल्ट
3:22 pm
3:23 pm
नाथनगर
3:35 pm
3:45 pm
भागलपुर
3:58 pm
3:59 pm
सबौर
4:11 pm
4:12 pm
लायलख ममलखा
4:21 pm
4:22 pm
घोगा
4:31 pm
4:32 pm
एकचारी
4:38 pm
4:39 pm
कहाल्गांव
4:50 pm
4:51 pm
बिक्रमशिला
4:59 pm
5:00 pm
शिवनारायण पुर
5:11 pm
5:12 pm
पीरपैंती
5:17 pm
5:18 pm
अम्मापली
5:23 pm
5:24 pm
मिर्जा चेउकी
5:31 pm
5:32 pm
करंतोला
5:58 pm
6:03 pm
साहिबगंज जंक्शन
6:14 pm
6:15 pm
सक्रिगली
6:24 pm
6:25 pm
मोहाराजपुर
6:33 pm
6:34 pm
कारनपुर आटो
7:01 pm
7:02 pm
तालझारी
7:07 pm
7:08 pm
कलियाँ चक
7:15 pm
7:16 pm
तिन्पहर जंक्शन
7:23 pm
7:24 pm
धामधामिया
7:29 pm
7:30 pm
बाकूड़ी
7:39 pm
7:44 pm
बरहरवा जंक्शन
8:09 pm
8:10 pm
गुमानि
8:17 pm
8:18 pm
कोताल्पुकुर
8:25 pm
8:26 pm
तिलभिता
8:31 pm
8:32 pm
पाकुर
8:42 pm
8:43 pm
नगारनबी
8:50 pm
8:51 pm
राज् ग्राम
8:58 pm
8:59 pm
बंषलाई ब्रिड्ज
9:05 pm
9:06 pm
मुरारी
9:13 pm
9:14 pm
चतरा
9:23 pm
9:24 pm
नलहटी जंक्शन
9:33 pm
9:34 pm
स्वाडिनपुर
10:05 pm
 
रामपुर हाट
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)
En
UR
2S
2S
2S
UR
UR
UR
UR
UR
UR
GS