ट्रेन रनिंग स्टेटस

54252 सहारनपुर लखनऊ पैसिंजर रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
8:10 am
सहारनपुर जंक्शन
8:23 am
8:24 am
बलियाखेरी
8:31 am
8:32 am
सुंहती खरखर
8:39 am
8:40 am
चोदिअला
8:49 am
8:50 am
इकबालपुर
9:00 am
9:02 am
रूरकी
9:09 am
9:11 am
धन्धेरा
9:19 am
9:20 am
लन्दौरा
9:38 am
9:39 am
दौस्नी
10:05 am
11:05 am
लक्सर जंक्शन
11:15 am
11:16 am
रईसी
11:25 am
11:27 am
बालावाली
11:36 am
11:38 am
चंडोक
11:47 am
11:49 am
मुआज्ज़म्पुर नरेन जंक्शन
11:58 am
11:59 am
फाज़लपुर
12:10 pm
12:15 pm
नजीबाबाद जंक्शन
12:23 pm
12:24 pm
मुर्शदपुर
12:31 pm
12:33 pm
बुंदकी
12:44 pm
12:46 pm
नगीना
12:54 pm
12:56 pm
पुरैनी
1:05 pm
1:06 pm
हबिब्वाला
1:15 pm
1:20 pm
धामपुर
1:33 pm
1:34 pm
चक्रज मॉल
1:40 pm
1:45 pm
सोहरा
2:04 pm
2:05 pm
मेवा नवादा
2:10 pm
2:15 pm
कंठ
2:28 pm
2:30 pm
मत्लाब्पुर
2:45 pm
2:46 pm
अघ्वानपुर
2:55 pm
2:57 pm
हरथला
3:40 pm
3:50 pm
मुरादाबाद जंक्शन
4:02 pm
4:03 pm
काठघर
4:15 pm
4:16 pm
दलपतपुर
4:24 pm
4:25 pm
मुन्धा पांडे
4:36 pm
4:41 pm
रामपुर
4:47 pm
4:49 pm
शहजाद नगर
4:57 pm
4:59 pm
धमोरा
5:08 pm
5:09 pm
दुगंपुर
5:16 pm
5:18 pm
मिलक
5:28 pm
5:30 pm
नगरिया सादात
5:40 pm
5:41 pm
धनेटा
5:48 pm
5:50 pm
भितौरा
5:59 pm
6:00 pm
पर्सा खेर
6:08 pm
6:10 pm
क्लुत्तेर्बुक्क्गंज
6:30 pm
6:35 pm
बरेली जंक्शन
6:43 pm
6:44 pm
बरैली कैंट
6:53 pm
6:54 pm
रासुरिया
7:03 pm
7:05 pm
पिताम्बरपुर
7:16 pm
7:17 pm
टिसुआ
7:25 pm
7:27 pm
बीलपुर
7:36 pm
7:38 pm
मीरानपुर कतरा
7:48 pm
7:50 pm
तिलहर
8:00 pm
8:02 pm
बंथरा
10:09 pm
10:14 pm
शाहजहांपुर जंक्शन
10:20 pm
10:25 pm
रोजा जंक्शन
10:44 pm
10:45 pm
कहिलिया
10:54 pm
10:55 pm
अल्गावान
11:03 pm
11:04 pm
अन्झी शाहाबाद
11:14 pm
11:15 pm
तोदरपुर
11:22 pm
11:24 pm
बेह्तागोकुल
11:35 pm
11:36 pm
कौर्हा
12:00 am
12:01 am
हरदोई
12:16 am
12:18 am
करना
12:27 am
12:28 am
मसित
12:36 am
12:38 am
बघौली
12:47 am
12:49 am
बलामाऊ जंक्शन
1:00 am
1:01 am
दलेल् नगर
1:09 am
1:11 am
उम्र तली
1:17 am
1:19 am
संडीला
1:31 am
1:32 am
रहीमाबाद
1:41 am
1:42 am
दिलावरनगर
1:50 am
1:51 am
मलीहाबाद
2:01 am
2:02 am
काकोरी
3:57 am
3:58 am
आलम नगर
4:25 am
 
लखनऊ जंक्शन
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)
En
GS
GSLRD
S1
GS
GS
GS
GS
GS
GSLRD
GS