ट्रेन रनिंग स्टेटस

54391 अलीगढ गजरौला पैसेंजर रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
4:45 am
अलीगढ जंक्शन
5:00 am
5:02 am
मंज़ुर्गार्ही
5:08 am
5:10 am
हार्दुआगंज
5:15 am
5:16 am
सुनमाई हॉल्ट
5:24 am
5:25 am
गोधा
5:33 am
5:34 am
अतरौली रोड
5:44 am
5:45 am
धरमपुर
5:53 am
5:54 am
डिबाई
6:03 am
6:04 am
राजघाट नरोरा
6:13 am
6:15 am
बबराला
6:27 am
6:28 am
भाकरौली
6:35 am
6:37 am
धनारी
6:46 am
6:47 am
पाठकपूर
6:57 am
6:58 am
बहजोई
7:07 am
7:08 am
मझौला हॉल्ट
7:30 am
7:50 am
चंदौसी जंक्शन
7:58 am
7:59 am
गुंथाल
8:05 am
8:06 am
कुअखेरा हॉल्ट
8:12 am
8:13 am
जरगांव
8:23 am
8:24 am
राजा का सहसपुर जंक्शन
8:33 am
8:34 am
कुन्दर्खी
8:42 am
8:43 am
फर्हेदी हॉल्ट
8:51 am
8:52 am
मचर्या
9:10 am
9:25 am
मुरादाबाद जंक्शन
9:38 am
9:39 am
लोदीपुर बिशनपुर हॉल्ट
9:47 am
9:48 am
हकीमपुर
9:55 am
9:56 am
चककाली लाइ हॉल्ट
10:03 am
10:05 am
कैल्सा
10:15 am
10:20 am
अमरोहा
10:35 am
10:37 am
कफुरपुर
10:42 am
10:44 am
महेसरा हॉल्ट
11:25 am
 
गजरौला जंक्शन