ट्रेन रनिंग स्टेटस

56515 बंगलौर सिटी हुबली पैसेंजर रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
7:45 am
KSR बेंगलूरु
7:50 am
7:51 am
मल्लेश्वरम
7:58 am
8:00 am
यशवंतपुर जंक्शन
8:10 am
8:12 am
चिक बनवार
8:24 am
8:25 am
गोलहाल्ली
8:30 am
8:31 am
भैरनायकनहल्ली
8:35 am
8:36 am
दोद्बेले
8:41 am
8:42 am
मुद्दलिंगनहल्ली हॉल्ट
8:47 am
8:48 am
निद्वंडा
8:52 am
8:53 am
डोब्बस्पेट
8:58 am
8:59 am
हीरेहली
9:08 am
9:10 am
क्यात्संद्र
9:18 am
9:20 am
तुमकुर
9:25 am
9:26 am
हेग्गेरे हॉल्ट
9:35 am
9:36 am
मल्लसंद्रा
9:49 am
9:50 am
गुब्बी
10:01 am
10:02 am
नीट्तूर
10:14 am
10:15 am
संपीगे रोड
10:24 am
10:25 am
अम्मासंद्र
10:34 am
10:35 am
बनसंद्रा
10:41 am
10:42 am
अरालगूप्पे हॉल्ट
10:49 am
10:50 am
करदी
10:56 am
10:57 am
बानाशनकारी हॉल्ट
11:08 am
11:10 am
तिप्तुर
11:14 am
11:15 am
श्री शारदा नगर
11:24 am
11:25 am
होणनवल्ली रोड
11:30 am
11:31 am
अदिहल्ली
11:45 am
11:50 am
अर्सिकेरे जंक्शन
12:06 pm
12:07 pm
बनवर
12:17 pm
12:18 pm
देवानूर
12:29 pm
12:30 pm
बल्लेकेरे हॉल्ट
12:38 pm
12:40 pm
कदुर
12:50 pm
12:52 pm
बिरुर जंक्शन
1:02 pm
1:03 pm
नागवांगला
1:14 pm
1:15 pm
आजमपुर
1:29 pm
1:30 pm
शिवानी
1:42 pm
1:43 pm
होसदुर्गा रोड
1:49 pm
1:50 pm
अरबगात्ता हॉल्ट
2:14 pm
2:15 pm
रामगिरी
2:29 pm
2:30 pm
होलालकेरे
2:58 pm
3:00 pm
चिक्जजुर जंक्शन
3:10 pm
3:11 pm
ससलू
3:20 pm
3:21 pm
मायाकोंडा
3:30 pm
3:31 pm
कोदागानुर
3:37 pm
3:38 pm
हनुमनहल्ली
3:44 pm
3:45 pm
टोलहुंसे
4:10 pm
4:15 pm
दावनगिरी
4:40 pm
4:45 pm
हरिहर
4:59 pm
5:00 pm
चल्गेरी
5:20 pm
5:25 pm
रानिबेन्नुर
5:34 pm
5:35 pm
देवरगुड्डा
5:49 pm
5:50 pm
ब्यादगी
6:03 pm
6:05 pm
हावेरी
6:19 pm
6:20 pm
कराज्गी
6:24 pm
6:25 pm
कल्सुर हॉल्ट
6:39 pm
6:40 pm
सवानुर
6:54 pm
6:55 pm
याल्विगी
7:04 pm
7:05 pm
कलसा हॉल्ट
7:29 pm
7:30 pm
गुद्गेरी
7:44 pm
7:45 pm
सौन्शी
7:59 pm
8:00 pm
कुन्दगोल
9:30 pm
 
हुबली जंक्शन
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)
En
SL
2S
UR
UR
2S
UR
UR
UR
2S
S1
S2
2S
UR
UR
UR
2S
UR
UR
UR
UR