ट्रेन रनिंग स्टेटस

57130 हैदराबाद बीजापुर पैसेंजर रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
7:45 pm
हैदराबाद डेकन
7:50 pm
7:51 pm
खैरताबाद
7:59 pm
8:00 pm
बेगमपेट
8:07 pm
8:08 pm
सनत नगर
8:17 pm
8:18 pm
हफिज् पेटा
8:29 pm
8:30 pm
लिंगम्पल्ली
8:49 pm
8:50 pm
नगलपल्ली
8:59 pm
9:00 pm
शंकरपल्ली
9:04 pm
9:05 pm
रवाल्पल्ली
9:09 pm
9:12 pm
गुल्लगुडा
9:19 pm
9:20 pm
चित् गिड्डा
9:35 pm
9:40 pm
विक्रबाद जंक्शन
9:54 pm
9:55 pm
गोदाम्गुरा
10:01 pm
10:03 pm
मेलाराम
10:38 pm
10:40 pm
धारुर
10:53 pm
10:55 pm
रुक्मपुर
11:08 pm
11:10 pm
तंदूर
11:19 pm
11:20 pm
मंतात्ति
11:29 pm
11:30 pm
नवान्दगी
11:49 pm
11:50 pm
कुरगुंटा
12:03 am
12:05 am
सरम
12:13 am
12:15 am
मल्खैद रोड
12:43 am
12:45 am
चित्तपुर
2:05 am
2:10 am
वाडी जंक्शन
2:23 am
2:25 am
शाहाबाद
2:36 am
2:38 am
मर्तुर
2:46 am
2:48 am
हिरेनान्दुरु
3:00 am
3:05 am
कलबुर्गी
3:19 am
3:21 am
सवाल्गी
3:28 am
3:30 am
हुन्सिहद्गिल
3:53 am
3:55 am
गंगापुर रोड
4:13 am
4:15 am
कुलाली
4:34 am
4:35 am
दुधानी
4:51 am
4:52 am
बोरोती
5:02 am
5:03 am
नागंसुर
5:11 am
5:12 am
अकालकोत रोड
5:29 am
5:31 am
तिलाती
5:48 am
5:50 am
होटगी
6:04 am
6:05 am
तिकेकर्वादी
7:30 am
7:55 am
शोलापुर जंक्शन
8:59 am
9:00 am
अहेर्वादी हॉल्ट
9:04 am
9:05 am
सुलेर्जवाल्गे
9:09 am
9:10 am
तद्वल
9:19 am
9:20 am
पद्नुर
9:29 am
9:30 am
लच्यां
9:49 am
9:50 am
इंडी रोड
9:59 am
10:00 am
चोर्गी हॉल्ट
10:14 am
10:15 am
निम्बल
10:24 am
10:25 am
क्यातानाकेरी रोड हॉल्ट
10:34 am
10:35 am
मिन्च्नल
11:10 am
 
विजयपुरा
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)
En
GS
UR
UR
S1
UR
UR
UR
UR
UR
UR
GS