ट्रेन रनिंग स्टेटस

57226 विशाखापट्नम विजयवाडा पैसेंजर रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
9:10 am
विशाखापट्नम
9:21 am
9:22 am
मर्रिपलेम हॉल्ट
9:45 am
9:47 am
दुव्वादा
9:54 am
9:55 am
तड़ी
10:03 am
10:05 am
अनकपल्ले
10:09 am
10:10 am
कासिमकोटा
10:14 am
10:15 am
बय्यावाराम
10:20 am
10:21 am
नरसिंगपल्ली
10:26 am
10:27 am
एल्लामंचिली
10:38 am
10:39 am
रेगुपलेम
10:49 am
10:50 am
नर्सिपट्नम रोड
10:59 am
11:00 am
गुल्लिपडू
11:08 am
11:10 am
तुनि
11:29 am
11:30 am
हम्सवाराम
11:34 am
11:35 am
तिम्मापुरम हॉल्ट
11:43 am
11:45 am
अन्नावरम
11:53 am
11:54 am
रविकम्पदु
11:59 am
12:00 pm
दुर्गादा गेट
12:09 pm
12:10 pm
गोल्लाप्रोलू
12:14 pm
12:15 pm
पिथापुरम
12:23 pm
12:25 pm
समालकोट जंक्शन
12:34 pm
12:35 pm
मेदपाडू
12:44 pm
12:45 pm
बिक्कावोलू
12:49 pm
12:50 pm
भैभद्रपुरम हाल्ट
12:53 pm
12:54 pm
अनापरती
12:59 pm
1:00 pm
द्वारापुडी
1:09 pm
1:10 pm
कडियम
1:35 pm
1:40 pm
राजमुन्द्री
1:45 pm
1:46 pm
गोदावरी
1:56 pm
1:57 pm
कोव्वुर
2:01 pm
2:02 pm
पसिवेदाला
2:06 pm
2:07 pm
चागल्लु
2:15 pm
2:17 pm
निडादवोलु जंक्शन
2:32 pm
2:33 pm
नवब्पलेम
2:41 pm
2:43 pm
तादेपल्लिगुदेम
2:51 pm
2:52 pm
बदम्पुदी
2:58 pm
2:59 pm
उन्गुतुरु
3:04 pm
3:05 pm
चेब्रोल
3:16 pm
3:17 pm
पुल्ला
3:24 pm
3:25 pm
भिमदोलू
3:36 pm
3:37 pm
देंदुलुरु
3:50 pm
3:52 pm
एलुरु
3:57 pm
3:58 pm
पॉवरपेट
4:04 pm
4:05 pm
वत्लुर
4:14 pm
4:15 pm
नुज्विद
4:20 pm
4:21 pm
विरावाल्ली
4:25 pm
4:26 pm
तेलाप्रोलू
4:35 pm
4:36 pm
पेद्दा अवुतापले
4:42 pm
4:43 pm
गान्नावरम
5:02 pm
5:03 pm
मुस्ताबदा
7:35 pm
 
विजयवाडा जंक्शन
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)
En
UR
UR
GS
S1
S2
UR
UR
GS
SL
SL
UR
UR