ट्रेन रनिंग स्टेटस

58002 पुरी सन्त्रागाची पैसेंजर रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
9:35 am
पुरी
9:47 am
9:48 am
मालतिपतपुर
9:53 am
9:54 am
जानकिडायपुर
9:59 am
10:00 am
सखी गोपाल
10:06 am
10:07 am
बीरपुरषोतमपुर
10:12 am
10:13 am
जेनपुर रोड
10:18 am
10:19 am
देलंग
10:24 am
10:25 am
कनास रोड
10:30 am
10:31 am
मोटरी हॉल्ट
10:39 am
10:40 am
हरीपुर ग्राम
11:00 am
11:05 am
खुर्दा रोड जंक्शन
11:17 am
11:18 am
रेतअंग
11:25 am
11:26 am
लिंगराज टेंपल रोड
11:40 am
11:45 am
भुबनेश्वर
11:50 am
11:51 am
वनीविहार
11:57 am
11:58 am
मंचेस्वर
12:03 pm
12:04 pm
पटिया हॉल्ट
12:09 pm
12:10 pm
भुबनेश्वर न्यू
12:15 pm
12:16 pm
बारंग
12:33 pm
12:34 pm
नाराज मर्थापुर
12:39 pm
12:40 pm
सर्पेस्वर
12:50 pm
12:51 pm
घंताखाल निधिपुर
12:58 pm
12:59 pm
राधा किशोर पुर
1:06 pm
1:07 pm
मचपुर
1:14 pm
1:15 pm
गुरुदीझातिया
1:22 pm
1:23 pm
बड़ा पाड़ागाँव
1:30 pm
1:31 pm
चर्बटिया
1:38 pm
1:39 pm
सलगाँव
2:00 pm
2:01 pm
कपिलास रोड
2:06 pm
2:07 pm
श्री झादेस्वर
2:12 pm
2:13 pm
बयरी
2:19 pm
2:20 pm
बारितेंगढ़
2:26 pm
2:27 pm
धन्मंडल
2:34 pm
2:35 pm
हरिदासपुर
2:45 pm
2:46 pm
न्यू गढ़ मधुपुर
2:52 pm
2:53 pm
जेनपुर
2:58 pm
2:59 pm
ब्राहमानी
3:04 pm
3:05 pm
जखापुरा
3:20 pm
3:25 pm
जजपुर केवंझर रोड
3:30 pm
3:31 pm
कोरे
3:40 pm
3:41 pm
बैतरनी रोड
3:47 pm
3:48 pm
दुलखापटना
3:55 pm
3:56 pm
मंज़ूरी रोड
4:02 pm
4:03 pm
केंडुआपाडा
4:08 pm
4:09 pm
कपाली रोड
4:14 pm
4:15 pm
बौडपुर
5:00 pm
5:05 pm
भद्रख
5:12 pm
5:13 pm
राणिताल
5:20 pm
5:21 pm
मर्कोना
5:32 pm
5:33 pm
साबिरा
5:41 pm
5:42 pm
सोरो
5:53 pm
5:54 pm
बहनगा बाज़ार
6:03 pm
6:04 pm
पनपना
6:09 pm
6:10 pm
खान्तापारा
6:16 pm
6:17 pm
नीलगिरि रोड
6:28 pm
6:33 pm
बालासोर
6:38 pm
6:39 pm
तिकिरापाल हॉल्ट
6:46 pm
6:47 pm
हल्दीपाडा
6:55 pm
6:56 pm
रुपसा जंक्शन
7:03 pm
7:04 pm
नुआगांव मयुरभंज रोड
7:09 pm
7:10 pm
बसता
7:17 pm
7:18 pm
अमर्दा रोड
7:26 pm
7:27 pm
राजघाट हॉल्ट
7:34 pm
7:35 pm
जालेश्वर
7:42 pm
7:43 pm
लक्शंनाथ रोड
7:49 pm
7:50 pm
अंगुआ प हॉल्ट
7:56 pm
7:57 pm
दांतन
8:09 pm
8:10 pm
निकुर्सीनी
8:18 pm
8:19 pm
बेल्दा
9:45 pm
10:35 pm
खड़गपुर जंक्शन
10:44 pm
10:45 pm
जकपूर
10:51 pm
10:52 pm
माडपुर
10:58 pm
10:59 pm
श्याम चक
11:05 pm
11:06 pm
बलिचक
11:13 pm
11:14 pm
राधामोहनपुर
11:19 pm
11:20 pm
हौर
11:31 pm
11:32 pm
पंसकुरा
11:42 pm
11:43 pm
भोगपुर
11:49 pm
11:50 pm
मेचेदा
12:00 am
12:01 am
कोलाघाट
12:06 am
12:07 am
देउलती
12:13 am
12:14 am
बगनान
12:22 am
12:23 am
कुलगचिया
12:31 am
12:32 am
बीर शिबपुर
12:37 am
12:38 am
उलुबरिया
12:44 am
12:45 am
फुलेस्वर
12:49 am
12:50 am
चेंगेल
12:54 am
12:55 am
बौरिया जंक्शन
1:00 am
1:01 am
नलपुर
1:05 am
1:06 am
अबादा
1:09 am
1:10 am
संकरैल
1:16 am
1:17 am
अंदुल
1:21 am
1:22 am
मौरिग्राम
1:40 am
 
सन्त्रागाची जंक्शन
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)
En
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
GS