ट्रेन रनिंग स्टेटस

59718 रेवाड़ी फुलेरा पैसेंजर रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
7:40 pm
रेवाड़ी जंक्शन
7:51 pm
7:52 pm
खोरी
8:04 pm
8:05 pm
कुंड
8:11 pm
8:12 pm
कठुवास
8:21 pm
8:22 pm
अटेली
8:29 pm
8:30 pm
मिर्ज़ापुर बछाऊ
8:38 pm
8:39 pm
नारनौल
8:47 pm
8:48 pm
अमरपुर जोरासी
8:56 pm
8:57 pm
निजामपुर
9:07 pm
9:08 pm
दबला
9:16 pm
9:17 pm
झीलों
9:25 pm
9:26 pm
मओंडा
9:32 pm
9:34 pm
निम् का थाना
9:46 pm
9:47 pm
भगेगा
9:57 pm
9:58 pm
कांवट
10:06 pm
10:07 pm
कचेरा
10:16 pm
10:17 pm
श्री माधोपुर
10:30 pm
10:32 pm
रिंगस जंक्शन
10:40 pm
10:41 pm
किशन मानपुरा
10:48 pm
10:49 pm
बदहाल
10:58 pm
10:59 pm
पचार मलिकपुरा
11:08 pm
11:09 pm
रेनवाल
11:15 pm
11:16 pm
मिंधा
11:23 pm
11:24 pm
भेसलाना
11:31 pm
11:32 pm
सनोदिया
11:51 pm
11:52 pm
खंदेल
11:58 pm
11:59 pm
पीपली का बास
12:55 am
 
फुलेरा जंक्शन