ट्रेन रनिंग स्टेटस
रूटलाइवसीटेंकिराया

67278 जनगांव फलकनुमा लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
5:25 pm
जनगांव
5:31 pm
5:32 pm
पेम्बरती
5:40 pm
5:41 pm
अलेर
5:50 pm
5:51 pm
वानगपल्ली
5:54 pm
5:55 pm
रैगिर
6:04 pm
6:05 pm
भोंगिर
6:14 pm
6:15 pm
बीबीनगर जंक्शन
6:24 pm
6:25 pm
घत्केसर
6:34 pm
6:35 pm
चर्लापल्ली
7:30 pm
7:31 pm
मल्काजगिरी
7:34 pm
7:35 pm
लल्लागुडा गेट हॉल्ट
7:39 pm
7:40 pm
सीताफल मंडी
7:42 pm
7:43 pm
आर्ट्स कॉलेज
7:44 pm
7:45 pm
जामिया ओसमानिया
7:46 pm
7:47 pm
विद्या नगर
7:53 pm
7:55 pm
कचेगुडा
7:59 pm
8:00 pm
मलकपेट
8:03 pm
8:04 pm
दबिर्पुरा हॉल्ट
8:06 pm
8:07 pm
याकुत्पुरा
8:09 pm
8:10 pm
उप्पुगुडा
8:13 pm
 
फलकनुमा